marlinav:

Eye exam. Dilated. #notatgym #notgymequipment #eyefitness #eyedoctor #eyes #eye #health #vision #drpreston (at Northwest Pediatric Eye Care, Bellevue)

marlinav:

Eye exam. Dilated. #notatgym #notgymequipment #eyefitness #eyedoctor #eyes #eye #health #vision #drpreston (at Northwest Pediatric Eye Care, Bellevue)